فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور پاییز و زمستان ۱۳۹۷

جامعه کریمان

 فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور
شماره سیزده و چهارده، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

 

مدیر مسئول: مهندس علی شیخ بهایی
رئیس شورای سیاست گذاری: سردار غلام رضا کرمی
رئیس شورای سردبیری: دکتر احمد شجاعی باغینی

 

به شماره ثبت : ۹۳/۲۹۶۰۶  مورخ : ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات

شماره استاندارد بين المللي پيايندها (شاپا) ISSN: 6135-2476

گستره توزیع : بین الملل

 

دانلود نشریه (PDF)