کمیته پزشکان
مرداد ۳, ۱۳۹۴

کمیته بازرگانان

کلیه تجار، کسبه و صاحبان مشاغل آزاد در این کمیته قرار می گیرند.

 

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

اعضای کمیته بازرگانان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
۱ حاجي ناصر شفازند كرماني كرمان ديپلم
۲ اميرحسين رضائي كرمان سيكل
۳ اكبر رضائي كرمان ديپلم
۴ محمد جواد حسيني‌پور تهران ديپلم
۵ علي واعظ محراب كرمان ديپلم
۶ محمد ايرانمنش سیرجان مديريت كارشناسي ارشد
۷ حسن حسني سعدي كرمان ديپلم
۸ رضا کرمی شاهرخی برنامه‌ریزی سیستم‌ها کارشناسی ارشد
۹ حسن حسینی سعدی دیپلم