کمیته ایثارگران
مرداد ۶, ۱۳۹۴
کیمته ورزشکاران
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته خبرنگاران و روزنامه نگاران

کلیه خبرنگاران و روزنامه نگاران در این کمیته قرار می گیرند

 

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته shojaee مهدی شجاعی دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

 

چهره های شاخص کمیته :

 

n00143851-b[1] ali-Akbar-Abdol-rashidi-sina-Index-way2pay-93-02-09[1] mehdi-shojaee
هوشنگ مرادی کرمانی علی اکبر عبدالرشیدی مهدی شجاعی

 

 

اعضای کمیته خبرنگاران و هنرمندان

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

زهرا شجاعي

كرمان

پژوهش هنر – گرافيك

كارشناسي ارشد

۲

زهرا ژينوس شفقي

سيرجان

گرافيك

كارشناسي

 

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت