شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

کمیته کرمانی های مقیم خارج از کشور

کلیه کرمانی های مقیم خارج از کشور در این کمیته قرار می گیرند
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

کمیته کرمانی های مقیم دیگر استان ها

کلیه کرمانی های مقیم دیگر استان ها در این کمیته قرار می گیرند
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

کمیته مدیران استان

کلیه نویسندگان و ادیبان در این کمیته قرار می گیرند