کمیته کرمانی های مقیم دیگر استان ها
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

کمیته کرمانی های مقیم خارج از کشور

کلیه کرمانی های مقیم خارج از کشور در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

 

 soroosh_Photo taken by UCI press Dec 2010  unnamed  MehdiNamazian
پروفسور سروش سروشیان ( آمریکا )  پروفسور یحیی کمالی پور ( آمریکا ) دکتر مهدی نمازیان ( آمریکا )
 5845_488
 دکتر روح الله بابایی ماهانی ( انگلستان ) دکتر یاسر نجاتی ( آمریکا ) دکتر حامد حقیقی ( استرالیا )
amin-anjomshoaa  fanni-Nooshin
دکتر امین انجم شعاع ( اتریش ) پروفسور هوشیار نوشین ( انگلستان )

 

اعضای کمیته کمیته هنرمندان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

مهندس مهدی انجم شعاع ( آمریکا )

۲

مهندس رضایی ( استرالیا )

۳

 زینب کوشان ( استرالیا )

۴

 مهندس احسان آموزگار ( فرانسه )

۵

مهندس عبای لو ( هندوستان )

۶

مهندس برهانی( اسپانیا )

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت