کمیته مدیران استان
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴
کمیته کرمانی های مقیم خارج از کشور
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

کمیته کرمانی های مقیم دیگر استان ها

کلیه کرمانی های مقیم دیگر استان ها در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

 

دکتر رضا میرزایی دکتر مصطفی ظهیری نیا دکتر صادقی

 

اعضای کمیته کمیته هنرمندان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

 دکتر مهدی قاضی زاده

۲

 دکتر مهدی سبزواری

۳

دکتر یونس بخشان

۴

دکتر سجادی

۵

دکتر رضا محمدی زاده

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت