روابط عمومی و پشتیبانی

1logol

مدیر روابط عمومی و پشتیبانی

جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور

——————————————————————————————————–

مهندس علی شیخ بهایی

پست الکترونیک : Ali.sheykhbahaee@gmail.com   |  info@kermanyha.ir

صندوق پستی : ۱۴۱۸۵٫۱۱۷
کد پستی : ۱۴۱۸۶۴۳۱۴۳