میراث جهانی

باغ شاهزاده “ماهان”

 

دهکده صخره ای و دستکند “میمند”