کمیته مفاخر و مشاهیر
سپتامبر 1, 2015
کمیته مدیران استان
سپتامبر 2, 2015

نویسندگان و ادیبان

کلیه نویسندگان و ادیبان در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

 

4750_thum fatameh-jahangard ur8o99o9ol
افسانه شعبان نژاد فاطمه جهانگرد هوشنگ مرادی کرمانی
babaee-mahani
محمد علی بابایی ماهانی  عباس دبستانی رفسنجانی ( گلبانگ )  زنده یاد محمد علی بابایی ماهانی ( پیمان )

 

اعضای کمیته کمیته نویسندگان و ادیبان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

۲

۳

۴

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت