کمیته مدیران استان
سپتامبر 2, 2015
کمیته کرمانی های مقیم خارج از کشور
سپتامبر 2, 2015

کمیته کرمانی های مقیم دیگر استان ها

کلیه کرمانی های مقیم دیگر استان ها در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

 

دکتر رضا میرزایی دکتر مصطفی ظهیری نیا دکتر صادقی

 

اعضای کمیته کمیته هنرمندان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

 دکتر مهدی قاضی زاده

۲

 دکتر مهدی سبزواری

۳

دکتر یونس بخشان

۴

دکتر سجادی

۵

دکتر رضا محمدی زاده

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت